Vyhodnotenie záväzkov vyplývajúcich z Memoranda SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji za rok 2022

Banky, ktoré pristúpili k Memorandum SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji deklarovali svoje záväzky k dodržiavaniu zásad, ktoré sú súčasťou ich podnikania.

O projekte

O projekte:

Nová stratégia rastu EÚ, tak ako je zadefinovaná v Európskej zelenej dohode, podporuje cieľ transformovať EÚ, vrátane Slovenskej republiky, na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť, ktorá zlepší kvalitu života súčasných a budúcich generácií s modernou, konkurencieschopnou ekonomikou efektívne využívajúcou zdroje, s nulovou produkciou emisií skleníkových plynov v roku 2050 a kde je hospodársky rast oddelený od využívania zdrojov. Je ambíciou EÚ, aby sa Európa stala do roku 2050 prvým klimaticky-neutrálnym kontinentom.

Viac informácií o Memorande SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji:

Memorandum SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji

Cieľ projektu:

Banky, ktoré pristúpili k Memorandum SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji sa rozhodli verejne deklarovať svoje záväzky k dodržiavaniu zásad, ktoré sú už súčasťou ich podnikania a budú aj naďalej uplatňované pri ich obchodnej činnosti, vo vzťahu k orgánom a inštitúciám v Slovenskej republike, spoločnosti, zamestnancom, klientom, obchodným partnerom a životnému prostrediu. Slovenská banková asociácia aktuálne vyhodnotila plnenie záväzkov bánk vyplývajúce z Memorandum SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji za rok 2022.

Vyhodnotenie záväzkov Memoranda SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji za rok 2022

Kontakt:

Ján Maxim
jan.maxim@sbaonline.sk
+421 2 57 205 311