Inštitút alternatívneho
riešenia sporov SBA

Alternatívne riešenie sporov predstavuje jednoduchšiu, rýchlejšiu a menej nákladnú alternatívu k súdnemu konaniu.

O projekte

O inštitúte:

Slovenská banková asociácia sa vzhľadom na legislatívne zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa, požiadavky finančného trhu a rastúce povedomie spotrebiteľov rozhodla umožniť spotrebiteľom riešiť spotrebiteľské spory vzniknuté pri poskytovaní bankových produktov a služieb prostredníctvom Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „Inštitút ARS SBA“) zriadeného na tento účel.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ďalej len „ARS“, aj ako „konanie“) je mimosúdna forma riešenia sporov, ktorá je legislatívne upravená zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoARSS“). Stranami sporu sú spotrebiteľ a banka, ktorá je členom SBA.

Cieľ:

Cieľom ARS je nájsť zmierlivé riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody, ktorá sa stáva podpisom všetkých strán sporu pre ne právne záväznou. Pokiaľ medzi stranami sporu nedôjde k zmierlivému riešeniu sporu a ARS preukáže, že došlo k porušeniu spotrebiteľských práv, konanie sa ukončí vydaním odôvodneného stanoviska, ktoré obsahuje právne informácie súvisiace s predmetným sporom. Odôvodnené stanovisko nemá záväznú povahu, môže však napomôcť spotrebiteľovi pri vypracovaní žaloby na začatie súdneho konania. Možnosť obrátiť sa v tej istej veci na súd po ukončení ARS tým nie je dotknutá.

Viac o Inštitúte ARS SBA

Alternatívne riešenie sporov predstavuje jednoduchšiu, rýchlejšiu a menej nákladnú alternatívu k súdnemu konaniu.

Spotrebitelia majú možnosť domáhať sa svojich spotrebiteľských práv prostredníctvom kvalifikovaného Inštitútu, ktorý vykoná nezávislé, transparentné, účinné a rýchle prešetrenie sporu formou ARS.

Prínos:

Mechanizmy ARS sú oproti súdnemu konaniu pre spotrebiteľa:

  • jednoduchšie – spotrebiteľ podáva návrh na začatie ARS na formulárovom tlačive v zjednodušenej podobe, za podanie sa neplatí žiadny poplatok,
  • dostupnejšie – formulár návrhu na začatie ARS je dostupný na webovej stránke Inštitútu ARS SBA,
  • efektívnejšie – všetky písomnosti, vrátane návrhu na začatie ARS, môžu byť doručované v listinnej podobe, ústne do zápisnice alebo v elektronickej podobe, pričom zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje,
  • flexibilnejšie – konanie prebieha bez fyzickej prítomnosti strán sporu,
  • rýchlejšie – konanie by malo byť ukončené do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom v osobitne zložitých prípadoch môže byť lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane,
  • odbornejšie – konanie je oprávnená viesť len poverená fyzická osoba, ktorá spĺňa prísne legislatívne podmienky upravené ZoARSS, ako napríklad odbornosť, prax v oblasti riešenia sporov, bezúhonnosť, dôveryhodnosť,
  • lacnejšie – konanie je bezodplatné.

Podať návrh
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Kontakty:

Sylvia Ďatelinková
institutars@sbaonline.sk
+421 2 5720 5309