26 členov
1 asociácia

Členstvo v asociácii vzniká prijatím rozhodnutia zhromaždenia členov SBA o prijatí za člena a má dve podoby: riadne členstvo a pridružené členstvo.

členovia SBA

Členom Slovenskej bankovej asociácie sa môže stať banka a pobočka zahraničnej banky, finančná inštitúcia vykonávajúca svoju činnosť v súlade a v rozsahu oprávnenia udeleného Národnou bankou Slovenska a právnická osoba, ktorej hlavným predmetom je poskytovanie služieb pre banky.

Riadni členovia

Riadny člen má podľa stanov SBA právo hlasovať v orgánoch SBA; zúčastňovať sa aktivít, ktoré SBA vyvíja v rámci predmetu svojej činnosti; podieľať sa na výsledkoch činnosti SBA a na poskytovaných výhodách; podávať podnety, návrhy a pripomienky k činnosti SBA; podieľať sa na riadení a kontrole činnosti SBA; voliť orgány a mať voleného zástupcu do týchto orgánov.

Pridružení členovia

Pridružený člen má obdobné práva ako riadny člen okrem práva hlasovať v orgánoch SBA; voliť orgány SBA a mať voleného zástupcu do týchto orgánov; podieľať sa na riadení a kontrole činnosti SBA, môže sa však zúčastňovať na činnosti odborných komisií.