Zastupujeme záujmy
bánk pôsobiacich
na Slovensku

Hlavnou činnosťou asociácie je optimalizácia ekonomického a právneho prostredia v oblasti bankovníctva presadzovaním spoločných záujmov sektora smerom k orgánom štátnej moci, verejnosti a zahraničiu.

Viac o SBA

Naša misia

Naším poslaním je predstavovať spoločný a zjednotený hlas komerčných bánk pôsobiacich na Slovensku. Prostredníctvom tohto hlasu chceme ovplyvňovať právny a ekonomický rámec, v ktorom banky uskutočňujú svoje obchodné aktivity a poskytujú služby klientom. Predstavujeme fórum pre našich členov, v rámci ktorého môžu spolupracovať na vytváraní podmienok podnikania v bankovníctve. Dosiahneme to korektnými partnerským vzťahmi, vzájomnými konzultáciami a efektívnym vedením dialógu s trhovými regulátormi a tvorcami zákonov.

Pri presadzovaní svojich záujmov smerom k zahraničiu SBA využíva od roku 1996 svoje členstvo v Európskej bankovej federácií (European Banking Federeation – EBF) a v Európskej platobnej rade (European Payment Council – EPC). SBA je od roku 2006 tiež členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Od roku 1993
chránime záujmy
našich členov

Slovenská banková asociácia je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou organizáciou zastupujúcou záujmy bánk

24členov

99 %sektora

1hlas

Organizačná štruktúra

Orgánmi asociácie zabezpečujúcimi plnenie jej úloh a cieľov sú: zhromaždenie členov, prezídium, prezident a viceprezident, výkonný riaditeľ a komisie SBA.

Zhromaždenie členov

Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom SBA. Zúčastňujú sa ho členovia štatutárnych orgánov alebo osoby poverené štatutárnym orgánom člena. Do jeho pôsobnosti patrí okrem iného schvaľovanie a zmena stanov; určovanie stratégie aktivít SBA; voľba a odvolanie členov prezídia; rozhodovanie o prijatí nových členov a o vylúčení členov; schvaľovanie rozpočtu, ročnej účtovnej závierky, výsledkov hospodárenia a výsledkov ich kontroly; prijímanie pravidiel správania členov.

Prezídium SBA

Prezídium riadi činnosť SBA a má sedem členov. Funkčné obdobie prezídia je štvorročné. Za svoju činnosť je prezídium zodpovedné zhromaždeniu členov.

Prezídium rozhoduje o všetkých záležitostiach SBA. Prezídium okrem iného zvoláva riadne a mimoriadne zhromaždenia členov; prerokúva žiadosti žiadateľov o členstvo, posudzuje návrhy na vylúčenie členov a predkladá ich so stanoviskom zhromaždeniu členov; zabezpečuje a kontroluje riadny chod a činnosť SBA; schvaľuje interné predpisy SBA; predkladá na schválenie zhromaždeniu členov hlavné úlohy na príslušný rok, rozpočet SBA a výsledok hospodárenia za predchádzajúce obdobie; prijíma do pracovného pomeru výkonného riaditeľa, riadi jeho činnosť, určuje rozsah jeho konania za SBA a určuje mu hlavné úlohy; prerokúva a posudzuje pripomienky a návrhy k činnosti SBA zo strany členov; rieši zásadné otázky činnosti SBA, zriaďuje stále alebo dočasné komisie ako poradné orgány SBA.

V čele prezídia je prezident SBA, ktorý zastupuje asociáciu a koná v jej mene.

Členovia prezídia SBA zvolení na funkčné obdobie 2021 – 2025

Daniel Kollár, prezident SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB, a.s.
Peter Krutil, viceprezident SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne, a.s.
Michal Liday, viceprezident SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky, a.s.
Jozef Kausich, viceprezident SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚB, a.s.
Andrej Zaťko, člen prezídia SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 365.bank, a.s.
Jiří Plíšek, člen prezídia SBA, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
Katarína Kurucová, členka prezídia SBA, výkonná riaditeľka Komerční banky a.s., pobočka zahraničnej banky

Bývalí prezidenti SBA

Peter Krutil (2023)
Alexander Resch (2015 – 2023)
Igor Vida (2009 – 2015)
Regina Ovesny-Straka (2001 – 2009)
Dušan Jurčák (1999 – 2001)
Ivan Kiňo (1996 – 1999)
Alojz Ondra (1993 – 1996)

Výkonný riaditeľ SBA

Výkonného riaditeľa vymenováva do funkcie prezídium na dobu funkčného obdobia prezídia a je štatutárnym orgánom SBA.
Výkonný riaditeľ najmä spolupracuje s prezidentom a riadi sa jeho pokynmi; na prizvanie sa zúčastňuje rokovania prezídia s poradným hlasom; na základe osobitného písomného poverenia prezidenta zastupuje SBA a koná v jej mene a o tejto činnosti informuje prezídium na každom jeho zasadaní; riadi prácu zamestnancov SBA a zodpovedá prezídiu za ich činnosť; vykonáva ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z rozhodnutia zhromaždenia členov, prezídia alebo pokynov prezídia, prezidenta, v jeho neprítomnosti viceprezidenta; na prizvanie sa zúčastňuje zasadnutia orgánov SBA; je zodpovedný za hospodárenie s finančnými a hmotnými prostriedkami SBA.

Milena Koreňová, výkonná riaditeľka SBA na funkčné obdobie 2021-2025

Odborné komisie

Na zabezpečenie činnosti SBA Prezídium zriaďuje stále alebo dočasné odborné komisie SBA. Prezídium určuje rozsah činnosti komisie a menuje predsedu komisie a podpredsedu komisie. Predseda komisie zodpovedá prezídiu za činnosť komisie. Odborné komisie tvoria poradné orgány prezídia SBA a výkonného riaditeľa SBA.

V súčasnosti v trinástich komisiách SBA pôsobí viac ako 200 odborníkov z bankovej praxe.

Komisia pre bankové účtovníctvo
Komisia pre bankovú reguláciu
Komisia pre finančný trh
Komisia pre oblasť daní
Komisia pre platobné karty
Komisia pre platobný a zúčtovací styk a platobné inštrumenty
Komisia pre právne a podnikateľské prostredie
Komisia pre ľudské zdroje
Komisia pre elektronickú komunikáciu
Komisia pre bezpečnosť informačných systémov
Komisia pre AML a Compliance
Komisia Podvody
Komisia pre IReF

Kľúčová asociácia
v slovenskom finančnom
sektore

Sme dobrovoľným združením právnických osôb podnikajúcich predovšetkým v oblasti bankovníctva a založeným s cieľom chrániť záujmy našich členov a podporovať ich aktivity.

stanovy sba

Tím SBA

Milena Koreňová

Milena Koreňová

výkonná riaditeľka

Martin Gajdoš

Martin Gajdoš

zástupca výkonnej riaditeľky

Daniela Gilányi

Daniela Gilányi

PR manažérka

Ján Maxim

Ján Maxim

Manažér pre oblasť ESG a udržateľnosť

Iveta Orbánová

Iveta Orbánová

manažérka pre oblasť daní a účtovníctva

Peter Trúchly

Peter Trúchly

banková regulácia a finančné trhy

Eva Horváthová

Eva Horváthová

manažérka pre platobné služby

Monika Bodnár

Monika Bodnár

manažérka pre oblasť bezpečnosti

Petra Stiasná

Petra Stiasná

finančná manažérka

Petra Eckertová

Petra Eckertová

office manažérka

Sylvia Ďatelinková

Sylvia Ďatelinková

právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov SBA

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť