Novela Zákona o konkurze a reštrukturalizácii – úprava definície spriaznenosti

Podľa schváleného znenia nového odseku 4 v § 9 ZKR ‘za možnosť uplatňovať vplyv na riadenie právnickej osoby podľa odseku 3 sa nepovažujú zmluvné dojednania alebo zákonné oprávnenia veriteľa, ktorých účelom je ochrana práv alebo oprávnených záujmov veriteľa v súvislosti s poskytnutím finančných služieb dlžníkovi, vrátane ich zábezpeky’.

Táto normatívna korekcia definície spriaznenosti podľa ZKR bola bezprostrednou reakciou na zaznamenaný individuálny prípad súdneho rozhodnutia, v ktorom extenzívnym a argumentačne nepodloženým výkladom rozsahu aplikovateľnosti definície spriaznenosti podľa § 9 ZKR bola spriaznenosť aplikovaná na úplne štandardné vzťahy medzi veriteľom a dlžníkom.

Zákonodarca s cieľom odstrániť akékoľvek excesy v tejto téme preto spresnil znenie § 9 ZKR. Ak banka alebo iný veriteľ poskytujúci finančnú službu používa zmluvné dojednania alebo využíva zákonné oprávnenia, ktorých účelom je ochrana práv alebo oprávnených záujmov veriteľa v súvislosti s poskytnutím finančných služieb dlžníkovi, vrátane ich zábezpeky, vzťah veriteľa a dlžníka sa – len z titulu týchto skutočností – nepovažuje za stav spriaznenosti.

Spresnenie znenia zákonnej normy vyššie uvedenou novelou zákona ZKR – vzhľadom na procesnoprávny charakter právnej normy –  je potrebné aplikovať aj na situácie vzniknuté pred jej účinnosťou.

V tejto súvislosti –z dôvodu neexistencie intertemporálnych ustanovení pre použitie uvedenej právnej normy a v praxi možné zneužitie tejto skutočnosti (zneužitie v podobe výkladu, podľa ktorého absencia prechodných ustanovení  § 9 ods. 4 ZKR znamená možnosť použitia právnej normy iba od účinnosti vyššie uvedenej novely) – by bolo vhodné, ak by v tejto veci Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zaujalo právny názor v podobe stanoviska a vysvetlilo dôvody spresnenia dotknutej právnej normy, dôvody absencie intertemporálnych ustanovení a vplyv tejto absencie na existujúce právne vzťahy s odpoveďou na otázku, či nová právna úprava podľa zámeru tvorcu návrhu zákona má byť aplikovaná aj na právne vzťahy existujúce pred nadobudnutím účinnosti novely.

Novela nadobúda účinnosť 1. marca 2024.

Text novely Zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť