Príručka pre podnikateľov pre preventívnu reštrukturalizáciu a využitie poradenských služieb v tejto oblasti

Preventívna reštrukturalizácia je nový spôsob, ktorým podnik nachádzajúci sa vo vážnych finančných ťažkostiach, môže riešiť svoju situáciu. Jedná sa o konanie určené na riešenie hroziaceho úpadku podnikateľa – právnickej osoby. Cieľom konania je dohoda medzi dlžníkom a veriteľmi na ozdravení podniku. Predpokladom je, že dlžník preukáže veriteľom životaschopnosť svojho podniku a reálnosť a udržateľnosť ozdravného plánu. Veľký dôraz je kladený priamo na dlžníka, na jeho zodpovednosť, transparentnosť a pripravenosť. Na zvládnutie prípravy aj samotného procesu môže vyhľadať odbornú pomoc poradcu. Dlžník spolu s poradcom potom komunikujú s veriteľmi o nastavení a podmienkach ozdravného plánu. Ak veritelia plán schvália a následne ho potvrdí aj súd, môže začať realizácia ozdravných opatrení.

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo praktické usmernenia k vypracovaniu verejného reštrukturalizačného plánu pre potreby riešenia hroziaceho úpadku malých a stredných podnikov v slovenskom jazyku a anglickom jazyku a podrobnosti o poradenských službách a možnostiach ich využitia podnikateľmi v hroziacom úpadku pod názvom Príručka pre podnikateľov pre preventívnu reštrukturalizáciu a využitie poradenských služieb v tejto oblasti (Príručka). Na vypracovaní Príručky sa podieľali aj AmCham SlovakiaSlovenská banková asociácia.

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo súčasne databázu poradcov, ktorí na základe výzvy ministerstva zaslali žiadosť o zapísanie do databázy, splnili podmienky ministerstva a majú záujem o poskytovanie poradenských služieb pre malé a stredné podniky. Databáza poradcov bola pripravená výhradne ministerstvom bez akejkoľvek participácie Slovenskej bankovej asociácie.

Zverejnené dokumenty Ministerstvom hospodárstva v nadväznosti na § 63 zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na týchto stránkach:

  • praktické usmernenia k vypracovaniu verejného plánu pre potreby riešenia  hroziaceho úpadku malých a stredných podnikov v slovenskom jazyku (PDF),
  • praktické usmernenia k vypracovaniu verejného plánu pre potreby riešenia  hroziaceho úpadku malých a stredných podnikov v anglickom jazyku (PDF),
  • podrobnosti o poradenských službách a možnostiach ich využitia podnikateľmi v hroziacom úpadku a zoznam poradcov (PDF),

Uvedené dokumenty sú zverejnené na nasledujúcej adrese Ministerstva hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/podpora-podniakania/hroziaci-upadok-malych-a-strednych-podnikov