Verejná konzultácia Slovak Banking API Standard verzia 2.0

Smernica PSD2 bola na Slovensku transponovaná do zákona o platobných službách (492/2009), ktorého novela je účinná od 13. 1. 2018. Vychádzajúc z jej požiadaviek, podľa ktorých banky od 13. 1. 2018 musia umožniť komunikáciu s tretími stranami pri poskytovaní príslušných služieb, sa Slovenská banková asociácia (SBA) rozhodla spolu so svojimi členmi pripraviť dobrovoľný štandard komunikácie medzi bankami a tretími stranami vo forme aplikačného rozhrania (Application Programing Interface, API). Prvá verzia štandardu bola zverejnená 1. decembra 2017, v priebehu roka 2018 sa dokumentácia dopracovala vo verzii 1.1.

SBA legislatívu v tejto oblasti naďalej úzko sleduje. V nadväznosti na požiadavky delegovaného nariadenia 2018/389 o silnej autentifikácii a bezpečných komunikačných normách a ďalšej sekundárnej legislatívy vypracovala novú verziu štandardu. Do štandardu bola zapracovaná služba, ktorá sa viaže na zrušenie štandardnej platby iniciovanej tou istou treťou stranou prostredníctvom API služieb (okrem e-commerce). Ďalšou zapracovanou zmenou je služba pre potvrdenie dostupnosti finančných prostriedkov aj pre poskytovateľov platobných iniciačných služieb.

Podnety k Slovak Banking API Standard verzia 2.0 môže široká verejnosť zasielať do 22.3.2019 na adresu psd2@sbaonline.sk

SLOVAK BANKING API STANDARD VERZIA 2.0