Inštitút alternatívneho
riešenia sporov SBA

Alternatívne riešenie sporov predstavuje jednoduchšiu, rýchlejšiu a menej nákladnú alternatívu k súdnemu konaniu.

O projekte

O projekte:

Slovenská banková asociácia sa vzhľadom na legislatívne zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa, požiadavky finančného trhu a rastúce povedomie spotrebiteľov rozhodla umožniť spotrebiteľom riešiť spotrebiteľské spory, ktoré vznikli pri poskytovaní platobných služieb, vrátane sporov súvisiacich s presunom platobného účtu a sporov vyplývajúcich z bankových obchodov prostredníctvom Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „Inštitút ARS SBA“) zriadeného na tento účel.

Okrem toho je Inštitút ARS SBA s účinnosťou od 1. júna 2019 oprávnený na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov súvisiacich s poskytovaním spotrebiteľských úverov podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch, ktoré vznikli medzi spotrebiteľmi a nebankovými veriteľmi, ktorí sú členmi Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky.

Cieľ:

Cieľom ARS je nájsť zmierlivé riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody, ktorá sa stáva podpisom všetkých strán sporu pre ne právne záväznou. Pokiaľ medzi stranami sporu nedôjde k zmierlivému riešeniu sporu a ARS preukáže, že došlo k porušeniu spotrebiteľských práv, konanie sa ukončí vydaním odôvodneného stanoviska, ktoré obsahuje právne informácie súvisiace s predmetným sporom. Odôvodnené stanovisko nemá záväznú povahu, môže však napomôcť spotrebiteľovi pri vypracovaní žaloby na začatie súdneho konania. Možnosť obrátiť sa v tej istej veci na súd po ukončení ARS tým nie je dotknutá.

VIAC O INŠTITÚTE ARS SBA

Alternatívne riešenie sporov predstavuje jednoduchšiu, rýchlejšiu a menej nákladnú alternatívu k súdnemu konaniu.

Prínos:

Mechanizmy ARS sú oproti súdnemu konaniu pre spotrebiteľa:

  • jednoduchšie – spotrebiteľ podáva návrh na začatie ARS na formulárovom tlačive v zjednodušenej podobe, za podanie sa neplatí žiadny poplatok,
  • dostupnejšie – formulár návrhu na začatie ARS je dostupný na webovej stránke Inštitútu ARS SBA,
  • efektívnejšie – všetky písomnosti, vrátane návrhu na začatie ARS, môžu byť doručované v listinnej podobe, ústne do zápisnice alebo v elektronickej podobe, pričom zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje,
  • flexibilnejšie – konanie prebieha bez fyzickej prítomnosti strán sporu,
  • rýchlejšie – konanie by malo byť ukončené do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom v osobitne zložitých prípadoch môže byť lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane,
  • odbornejšie – konanie je oprávnená viesť len poverená fyzická osoba, ktorá spĺňa prísne legislatívne podmienky upravené ZoARSS, ako napríklad odbornosť, prax v oblasti riešenia sporov, bezúhonnosť, dôveryhodnosť,
  • lacnejšie – konanie je bezodplatné.

PODAŤ NÁVRH
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kontakty:

Sylvia Ďatelinková
institutars@sbaonline.sk
+421 2 5720 5309