SEPA a
SEPA okamžité platby
(Instant Payments)

Niekoľko rokov po zavedení eurových bankoviek a mincí bol tak prechod na SEPA v roku 2014 ďalším dosiahnutým míľnikom na ceste k harmonizácii platieb na európskej úrovni.

O projekte

O projekte:

Niekoľko rokov po zavedení eurových bankoviek a mincí bol prechod na SEPA v roku 2014 ďalším dosiahnutým míľnikom na ceste k harmonizácii platieb na európskej úrovni.

Single Euro Payments Area (SEPA) je oblasť, v ktorej môžu spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty realizovať bezhotovostné platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. V rámci oblasti SEPA sa považujú všetky platby v eurách za domáce.

Celoeurópsky projekt SEPA priniesol na trh platobných služieb nové platobné schémy a nadväzujúce platobné nástroje vyvíjané Európskou platobnou radou (EPC) – SEPA úhrady a SEPA inkasá. Ich zavedenie do praxe si vyžadovalo úzku spoluprácu európskeho bankového sektora, sektora európskych klíringových a zúčtovacích systémov, podnikov a spotrebiteľov.

Po úspešnom zavedení SEPA úhrad a inkás EPC pokračuje v projekte a postupne predstavuje ďalšie platobné nástroje, ktoré vyvíja na harmonizovanej báze – SEPA pre karty, SEPA mobilné platby, SEPA pre hotovosť. Veľmi dynamicky sa rozširujúcim nástrojom sú okamžité platby (SEPA Instant Credit Transfer), ktorých schému EPC spustila v novembri 2017.

Viac informácií:

EUROPEAN PAYMENTS COUNCIL 
EUROPEAN CENTRAL BANK 
EUROPEAN COMMISSION
SK AOS APPLIED TO SCT 

SEPA v Slovenskej bankovej asociácii

SBA je členom Európskej platobnej rady (EPC) od 1. januára 2005. Prostredníctvom svojich zástupcov sa zúčastňuje zasadnutí Zhromaždenia členov EPC (najvyšší rozhodovací orgán) a podieľa sa na vypracovaní nových, ako aj aktualizácii pôvodných SEPA schém v expertných pracovných skupinách.

Poskytovatelia platobných služieb pristupujú do príslušných SEPA schém na základe žiadosti adresovanej EPC. SBA v prístupovom procese predstavuje administratívne kontaktné miesto pre podanie žiadostí na národnej úrovni. Poskytovatelia platobných služieb môžu pristupovať k schémam SEPA úhrad, SEPA inkás a od novembra 2017 aj k SEPA okamžitým platbám.

Po vyplnení, zaslaní a schválení prístupovej dokumentácie, tzv. Adherence Pack https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/other/criteria-participation-sepa-schemes , je zoznam účastníkov vedený radou EPC rozšírený o pristupujúce subjekty https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/participating-schemes/register-participants .

Kontakt pre viac informácií:

naso@sbaonline.sk

SEPA okamžité platby

Najnovšia celoeurópska platobná schéma z dielne EPC, tzv. SEPA Instant Credit Transfer Scheme, ktorá reaguje na súčasný trend digitalizácie a zavádzania nových technológií, bola spustená v novembri 2017. Je založená na nepretržitej dostupnosti platieb s prakticky okamžitým vysporiadaním v priebehu niekoľkých sekúnd. Schéma vychádza zo schémy SEPA úhrad, ktorá zostáva naďalej v platnosti. Účasť v schéme je pre poskytovateľov platobných služieb dobrovoľná.

Rozšírenosť okamžitých platieb na európskom trhu platobných služieb závisí od technických možností poskytovateľov platobných služieb na vykonávanie takýchto platieb a najmä dostupnosti systémov na ich vysporiadanie vrátane ich interoperability.

Cieľom je do konca roka 2020 dosiahnuť rozhodujúcu úroveň rozšírenosti tohto platobného nástroja na európskom trhu platobných služieb.

Viac informácií:

EUROPEAN PAYMENTS COUNCIL
EUROPEAN CENTRAL BANK
EBA CLEARING

Kontakty:

Eva Horváthová
eva.horvathova@sbaonline.sk
+421 2 5720 5302