Alexander Resch aj naďalej zostáva prezidentom SBA

Členovia SBA svojou voľbou na aprílovom zasadnutí rozhodli o novom zložení členov Prezídia SBA. Jeho členmi na nové funkčné obdobie 2021 – 2025 sú:

Daniel Kollár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB, a.s.

Katarína Kurucová, výkonná riaditeľka Komerční banky a.s., pobočka zahraničnej banky

Andrej Zaťko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky, a.s.

Jiří Plíšek, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.

Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne, a.s

Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky, a.s.

Alexander Resch, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚB banky, a.s

Prezídium riadi činnosť SBA a má sedem členov. Za svoju činnosť je Prezídium zodpovedné Zhromaždeniu členov. Funkčné obdobie novozvolenému Prezídiu začalo plynúť 9. mája 2021.

Prezídium SBA na prvom zasadnutí dňa 26.mája 2021 svojou voľbou potvrdilo na ďalšie funkčné obdobie vo funkcii prezidenta SBA Alexandra Rescha, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VÚB banky.

Prezident reprezentuje asociáciu navonok, rokuje a vedie spolu s členmi Prezídia kľúčové rokovania ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

Funkciu viceprezidenta budú zastávať Daniel Kollár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB, a.s. a Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne, a.s.

Prezident a viceprezidenti zodpovedajú za svoju činnosť Prezídiu a Zhromaždeniu členov.

Prezídium SBA vymenovalo na ďalšie funkčné obdobie Milenu Koreňovú ako výkonnú riaditeľku SBA.

Výkonný riaditeľ zastupuje asociáciu a koná v jej mene, riadi zamestnancov asociácie a zodpovedá Prezídiu za ich činnosť.

Štatutárnymi orgánmi asociácie sú prezident a výkonný riaditeľ.