Európske pravidlá odkladu splátok sa predlžujú do konca marca 2021

Pravidlá legislatívneho odkladu splátok na Slovensku upravuje zákon Lex korona a vychádza z usmernení EBA, ktoré upravujú podmienky legislatívnych a nelegislatívnych moratórií na splácanie úverov uplatňovaných v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Od 9. apríla 2020 zákon Lex korona umožňuje klientom požiadať o odklad splátok úveru až na 9 mesiacov. Inštitút odkladu splátok nie je časovo ohraničený, klienti ho môžu využiť jedenkrát počas trvania pandémie, ktorú vyhlásila vláda SR.

Predĺženie platnosti upraveného usmernenia EBA znamená, že schválené odklady splátok v zmysle zákona Lex korona od 9. apríla 2020 do 31. marca 2021 nebudú mať vplyv na kreditnú kvalitu (bonitu) klienta.

Od 1. apríla 2021 budú banky posudzovať žiadosti klientov o odklad splátok úverov individuálne vrátane ich schopnosti splácať úver.

Bankový sektor bude zároveň aj naďalej poskytovať svojim klientom možnosť požiadať o odklad splátok alebo reštrukturalizáciu svojho úveru z dôvodu COVID-19 na individuálnom základe, ktorý umožňuje flexibilnejšie reagovať na individuálnu situáciu klientov. Banky majú v súlade s európskymi a národnými predpismi vypracované funkčné procesy riešenia situácie pre svojich klientov, ktoré môžu prispôsobovať individuálnym potrebám a aktuálnemu počtu žiadostí, čo plošné nastavenie neumožňuje.