Lex Ukrajina zjednoduší otváranie účtov pre utečencov z Ukrajiny

Ustanovenia zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (Lex Ukrajina) upravujúce otváranie účtov pre utečencov z Ukrajiny sú výsledkom spoločných rokovaní Ministerstva financií SR, Národnej banky Slovenska a Slovenskej bankovej asociácie. Všetky zainteresované strany si uvedomujú ťažkú situáciu obyvateľov Ukrajiny, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu z dôvodu vojenského konfliktu a chcú im pomôcť a uľahčiť zvládnutie novej životnej situácie.

Schválená legislatívna úprava umožní ukrajinským utečencom, ktorí požiadali na Slovensku o dočasné útočisko, prístup k platobnému účtu, ten je nevyhnutný na plnohodnotné začlenenie sa do každodenného života. Zákon dočasne umožní bankám akceptovať pri otvorení účtu aj iné doklady aké vyžadujú od cudzích štátnych príslušníkov za normálnych okolností. V zmysle zákona musia tieto doklady spĺňať podmienku možnosti zistenia vzhľadu, mena, priezviska, dátumu narodenia taktiež údaj o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátnej príslušnosti. Doklady nesmú mať porušenú celistvosť a údaje v nich musia byť čitateľné. Ide najmä o cestovné doklady, obdobu občianskeho preukazu a iné doklady spĺňajúce tieto podmienky. Zákon umožňuje aj vzájomnú kombináciu týchto dokladov. Na zistenie zákonom stanovených požiadaviek bude môcť utečenec z Ukrajiny so statusom „odídenca“ predložiť potvrdenie o udelení dočasného útočiska v kombinácií s iným dokladom spĺňajúcim zákonom uvedené podmienky. Žiadateľ o otvorenie účtu bude môcť údaje o trvalom pobyte alebo inom pobyte a údaje o štátnej príslušnosti potvrdiť aj čestným vyhlásením. 

Platobné účty otvorené v zmysle Lex Ukrajina budú podliehať ukončeniu v súlade s obdobím počas ktorého bude vládou vyhlásené poskytovanie dočasného útočiska pre utečencov. Aktuálne je toto obdobie vyhlásené do 31. decembra 2022. Avšak v prípade, ak majiteľ účtu preukáže svoju totožnosť dokladmi stanovenými pre iných klientov banky, takýto účet bude považovaný za bežný platobný účet podliehajúci štandardným podmienkam jeho vedenia.

Banky budú pri platobných účtoch otvorených v súlade s Lex Ukrajina vyhodnocovať riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu podľa zákona č. 297/2001 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu