Memorandum bankového sektora k zmenám zákona o bankovom odvode

Memorandum bankového sektora k zmenám Zákona č. 384/2011 Z. z. Zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov

(zákon o bankovom odvode)

Preambula

 • Slovenský bankový sektor patrí medzi najstabilnejšie bankové sektory v rámci celej Európskej únie,
 • Odvodové zaťaženie bankového sektora na Slovensku je jedno z najvyšších v Európe,
 • Odvod vybraných finančných inštitúcií (tzv. bankový odvod) bol na Slovensku zavedený v roku 2012 ako dočasný, mal sa znižovať a banky doteraz na odvode uhradili 1,160 miliardy eur, pričom odhad celej sumy bankového odvodu ktorá by bola do konca roka 2020 akumulovaná predstavuje asi 1,3 miliardy eur,
 • Bankový sektor od roku 2015 platí príspevky aj do jednotného európskeho rezolučného fondu na krytie nákladov spojených s riešením prípadných finančných kríz a banky doteraz zaplatili ďalších 110 miliónov eur. Slovensko je jediná krajina EÚ, ktorá prispieva dvakrát na ten istý účel
 • Pod vplyvom nízkych úrokových sadzieb a klesajúcich úrokových marží, odhliadnuc od jednorazových vplyvov, sa ziskovosť bankového sektora znižuje a zvyšujú sa náklady bánk súvisiace s implementáciou zmien vyplývajúcich z európskych právnych noriem, zameraných napríklad na zvýšenú bezpečnosť informačných systémov, či pranie špinavých peňazí,
 • Platenie odvodu sa malo podľa odôvodnenia pri jeho prijímaní skončiť po vyzbieraní 1,45 percenta aktív bankového sektora (cca miliarda eur), tento limit už bol dosiahnutý,
 • Odvod je platený na základe výšky bilančnej sumy jednotlivých bánk, bez ohľadu na ich finančné výsledky a skutočnosť či dosahujú zisk alebo stratu, a teda strop pre osobitný odvod do výšky celkového zisku banky, ktorý navrhovala Národná banka Slovenska, nebol zohľadnený,
 • Prostriedky z odvodu zákon umožňuje použiť aj na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb so 100% účasťou štátu, napriek pôvodnému účelu, ktorým je krytie nákladov spojených s riešením finančných kríz v bankovom sektore a na ochranu stability bankového sektora. Aj z vyjadrenia Európskej centrálnej banky je použitie týchto zdrojov na iné účely ako stanovuje zákon neželateľné v tom, že môže: predstavovať neprimeranú záťaž pre banky, brániť poskytovaniu úverov a následne mať nepriaznivé účinky na rast reálnej ekonomiky, dôsledkom toho môžu byť dodatočné poplatky pre klientov a obmedzenie aktivít bánk, čo by viedlo k zníženiu dostupnosti úverov a spôsobilo by to neistotu pre banky,
 • Stabilita a ziskovosť bánk a bankového sektora ako takého je jedným z kľúčových atribútov pre zdravé fungovanie celej národnej ekonomiky najmä v dôsledku poskytovania dostatočného objemu úverovania pre obchodné spoločnosti, štát ako aj jeho obyvateľov.

Článok I.

Negatívne dopady

Zmeny týkajúce sa výšky, či platnosti bankového odvodu budú mať nasledujúce negatívne dopady:

 • Po vstúpení do platnosti tzv. európskeho bankového balíčka (súboru opatrení, ktoré sprísnia požiadavky na kapitálovú primeranosť bánk) ohrozí jeho ďalšie platenie finančnú stabilitu bankového sektora,
 • Zvyšuje sa možnosť, že materské banky prestanú podporovať aktivitu svojich bánk na Slovensku, resp. môžu ukončiť svoje podnikanie, čo môže ďalej viesť k zníženiu konkurencie,
 • Spolu s vplyvom poklesu úrokových sadzieb a prípadného zvýšenia podielu nesplácaných úverov (zvýšenie kreditného rizika), môžu viaceré banky dosiahnuť reálnu stratu,
 • Uvoľnená monetárna politika Európskej centrálnej banky (záporné úrokové sadzby, QE, TLTRO) v kombinácií s neustále rastúcimi požiadavkami na kapitálovú vybavenosť bánk znamenajú, že ziskovosť slovenského bankového sektora nepokrýva náklady na vlastné zdroje resp. ich požadovanú návratnosť. Tento stav povedie k tomu, že slovenské banky nebudú naďalej schopné zvyšovať financovanie slovenskej ekonomiky, predovšetkým firemného sektoru, čo bude mať negatívne dôsledky na ďalší rozvoj slovenskej ekonomiky,
 • Legislatívna úprava a podmienky by sa týmto návrhom zmenili už druhý krát, takéto zmeny pritom vnášajú neistotu do celého finančného podnikateľského prostredia.

Článok II.

Vyhlásenie

Bankový sektor vyhlasuje, že

 • Nesúhlasí so zmenami bankového odvodu, nakoľko ohrozujú finančnú stabilitu slovenského bankového sektora,
 • Prispievanie do jednotného európskeho rezolučného fondu pokryje v dostatočnej miere potenciálne riešenie krízových situácií, aj vzhľadom k už nahromadeným finančným prostriedkom na účte štátnych finančných aktív,
 • Nesúhlasí s použitím týchto prostriedkov na iný účel ako stanovuje zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, či už vo forme finančnej podpory v prospech iných obchodných spoločností alebo štátom zriadených subjektov, bez ohľadu na dôvod vzniku takejto finančnej potreby štátu.

v Bratislave 6. novembra 2019

Slovenská banková asociácia

MEMORANDUM BANKOVÉHO SEKTORA K ZMENÁM ZÁKONA O BANKOVOM ODVODE

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť