Pri udržateľnom rozvoji majú banky nezastupiteľnú úlohu. K jeho podpore sa zaviazali v spoločnom memorande

Len udržateľný rozvoj dokáže uspokojovať potreby súčasných generácií bez toho, aby ohrozoval uspokojovanie potrieb budúcich generácií. Klimatické zmeny sú jasným dôkazom toho, že  udržateľnosť sa musí týkať nás všetkých. Významnú úlohu v celom tomto procese zohráva aj finančný sektor – či už vlastným fungovaním s dôrazom na minimalizáciu svojej uhlíkovej stopy alebo v oblasti financovania a podpory udržateľných riešení.

Banky aj vzhľadom na úzke prepojenie na medzinárodné ekonomické dianie, know-how či skúseností z fungovania v rámci nadnárodných finančných skupín a reguláciu svetových finančných trhov dlhodobo integrujú princípy udržateľnosti do svojich každodenných činností, poskytovaných produktov a služieb či správania sa. Banky sú jedným z inšpiratívnych lídrov v tejto oblasti, ktorý vzhľadom na svoju ekonomickú úlohu v hospodárstve dokáže významne pomôcť k napĺňaniu cieľov Agendy 2050 a s ňou súvisiacimi cieľmi udržateľného rozvoja, Parížskej dohody a Európskej zelenej dohody.

Banky prispievajú k udržateľnému a inkluzívnemu rastu prostredníctvom financovania dlhodobých potrieb spoločnosti a zohľadňovaním faktorov ESG (Environmental, Social, Governance) pri rozhodovaní o investíciách posilňujú finančnú stabilitu.

„Uvedomujeme si náš význam v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a sme pripravení aktívne spolupracovať s vládou SR, organizáciami štátnej správy a regulátormi pri napĺňaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Nakoľko iba spoločným úsilím dokážeme vytvárať udržateľnú budúcnosť a chceme taktiež inšpirovať a motivovať aj iných,  rozhodli sme sa verejne deklarovať naše záväzky vo vzťahu k životnému prostrediu, spoločnosti, zamestnancom, obchodným partnerom, klientom, orgánom a inštitúciám v Slovenskej republike v Memorande o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji,“ uviedol Alexander Resch, prezident SBA.

Prezídium SBA na svojom zasadnutí 7. októbra 2021 schválilo a jeho členovia pristúpili k Memorandu SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji. Pristúpenie členov SBA k Memorandu očakávame v najbližšom období.

Záväzky Memoranda SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji nadväzujú na princípy zodpovedného bankovníctva, ktoré signovali materské spoločnosti niektorých bánk.

Vo vzťahu k životnému prostrediu budú banky aktívne spolupracovať s kompetentnými autoritami pri navrhovaní, príprave, implementácii a realizácii štandardov a postupov pre dosiahnutie cieľov energetickej efektívnosti budov v zmysle Európskej zelenej dohody. A taktiež budú hľadať nové spôsoby ako minimalizovať dopady prevádzkových aktivít na životné prostredie, pokračovať v digitalizácii a v aktivitách, ktoré vedú k zníženiu uhlíkovej stopy v súlade s nízkouhlíkovou ekonomikou budúcnosti.

V zmysle Memoranda o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji budú banky vo vzťahu k celej spoločnosti a zamestnancom pokračovať vo zvyšovaní transparentnosti ohľadom dopadu svojho podnikania prostredníctvom správ o udržateľnosti a zverejňovaní finančných informácií. Budú pokračovať v posudzovaní a hodnotení aktív a ich vzťahu medzi úverovým portfóliom a prínosom projektov k udržateľnosti investícií a spoločenskej zodpovednosti. A taktiež aktívne pristupovať k princípom spoločenskej zodpovednosti, podporovať projekty verejnej sféry, občianskych iniciatív alebo dobrovoľnícke aktivity.

Banky sa zaviazali vo vzťahu k obchodným partnerom uplatňovať zásady udržateľnosti nielen pri svojej obchodnej činnosti, ale aj vo vzťahu k svojím dodávateľom a partnerom a iniciovať vytvorenie sektorového štandardu ESG certifikácie firemných klientov, dodávateľov a partnerov.

Vo vzťahu ku klientom banky deklarovali záväzok pokračovať vo vývoji a poskytovaní moderných a ľahko dostupných finančných služieb a zároveň ponúkať klientom udržateľné riešenia, podporovať a motivovať ich tak k spoločensky zodpovednému správaniu. Banky budú ponúkať služby, poradenstvo a zelené finančné produkty, investičné produkty, úvery alebo pôžičky prispievajúc k udržateľnosti tak, aby udržateľné financovanie bolo dostupné obyvateľom Slovenska.

Banky sa vo vzťahu k orgánom a inštitúciám zaviazali prehodnocovať a posudzovať svoju činnosť a zosúlaďovať svoje podnikanie s Agendou 2050 a s ňou súvisiacimi cieľmi udržateľného rozvoja (SDG), Parížskou dohodou, Európskou zelenou dohodou. Banky budú spolupracovať s medzinárodnými a národnými organizáciami, predstaviteľmi vlády SR, zástupcami štátnej správy, regulátormi najmä pri racionálnom zohľadnení problematiky udržateľných financií v európskej a domácej finančnej a bankovej regulácii.

Slovenská banková asociácia bude minimálne jedenkrát ročne monitorovať a vyhodnocovať plnenie záväzkov bánk v zmysle Memoranda SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji. Po vyhodnotení plnenia a posúdení aktuálneho vývoja v oblasti trvale udržateľného rozvoja a možností bankového sektora, môžu byť záväzky upravené alebo doplnené.

 

Ku dňu 7. októbra 2021 k Memorandu SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji pristúpili:

365.bank, a.s.

ČSOB, a.s.

Komerční banka a.s., pobočka zahraničnej banky

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tatra banka, a.s.

VÚB banka, a.s.

 

Ku dňu 11. októbra 2021 k Memorandu SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji pristúpili:

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

 

Ku dňu 4. novembra 2021 k Memorandu SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji pristúpili:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

 

Ku dňu 15. novembra 2021 k Memorandu SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji pristúpili:

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

 

Ku dňu 30. novembra 2021 k Memorandu SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji pristúpili:

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

 

Ku dňu 30. septembra 2022 k Memorandu SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji pristúpili:

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Memorandum SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť