Spoločné stanovisko k novele zákona o bankovom odvode

Zástupcovia zamestnávateľov a združenia podnikateľov nesúhlasia so schválením zvýšenia a predĺženia bankového odvodu Vládou SR a vyzývajú poslancov Národnej rady SR na jeho neschválenie.

Na základe tohto spoločného stanoviska podnikatelia združení v Asociácii leasingových spoločností, Asociácii obchodníkov s cennými papiermi, Asociácii priemyselných zväzov, Klube 500, Republikovej únii zamestnávateľov, Slovenskej asociácii finančníkov, Slovenskej asociácii poisťovní, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore vyjadrujú podporu bankovému sektoru v otázke zachovania aktuálneho znenia úpravy bankového odvodu v zákone č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh novely predmetného zákona navrhujúci zvýšenie sadzby odvodu na 0,4 % sumy pasív bánk zníženej o sumu vlastného imania a predĺženie času jeho platenia na neurčito ohrozuje stabilitu slovenskej ekonomiky a bude mať priame dopady aj na celé podnikateľské prostredie z veľkej časti financované zdrojmi bánk.

Ako podnikatelia zásadne nesúhlasíme s návrhom zmien zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií (zákona o bankovom odvode), máme principiálne výhrady k spôsobu jeho prijímania bez pripomienkového konania, bez diskusie s dotknutými subjektami, bez odbornej diskusie, bez akýchkoľvek analýz či dopadových štúdií a vyzývame poslancov Národnej rady SR, aby zmenu zákona neschválili.

SPOLOČNÉ STANOVISKO K NOVELE ZÁKONA O BANKOVOM ODVODE