Stanovisko k novele zákona o vlastníctve bytových a nebytových priestorov

Jedným z bodov programu januárovej schôdze Národnej rady Slovenskej Republiky je aj návrhu poslanca NR SR Petra Pamulu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 1223).

Slovenská banková asociácia (SBA) považuje návrh novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov za podstatnú zmenu, ktorá bez analýzy dopadov na vzťahy zainteresovaných skupín subjektov zásadne mení podmienky aj v oblasti poskytovania úverov. Týmto návrhom sa v podstate vytvára večné záložné právo k nehnuteľnostiam v bytových domoch v prospech ostatných spoluvlastníkov bytov a nebytových priestorov. Takéto zákonné záložné právo by malo obrovský dopad najmä na úvery na bývanie a mohlo podstatným a negatívnym spôsobom ovplyvniť poskytovanie úverov.

V prípade zavedenia navrhovaného modelu špecifického záložného práva ostatných spoluvlastníkov, je potrebné vopred a dôsledne upraviť jeho špecifiká a osobitné vzťahy najmä voči bankovým veriteľom pri financovaní týchto nehnuteľností. V opačnom prípade hrozí zásadná negatívna zmena spôsobu, akým sú úvery na bývanie obyvateľstvu poskytované. Rovnako tak je nevyčísliteľnou hrozbou aj retroaktívna zmena vzťahov, ktorú považujeme za protiústavnú.

SBA s predloženým návrhom zásadne nesúhlasí a v rámci medzirezortného pripomienkového konania podala zásadné pripomienky smerujúce k neprijatiu tejto novely zákona.

Pripomienky a súvisiacu právnu analýzu uvádzame nižšie.

PRIPOMIENKY A ANALYZA SBA POZVÁNKA