Stanovisko k predĺženiu platnosti osobitného bankového odvodu

Bankový sektor na Slovensku patrí medzi najstabilnejšie v rámci celej Európskej únie. Vďaka tomu finančná kríza v roku 2009 nemala na banky zásadný dopad a štát nemusel použiť verejné zdroje na ich záchranu. Aj napriek tomu je však odvodové zaťaženie sektora jedno z najvyšších.

Odvod vybraných finančných inštitúcií (tzv. bankový odvod) bol na Slovensku zavedený v roku 2012. Zákon pripúšťa využitie príspevkov z tohto odvodu na riešenie prípadných krízových situácii vo finančnom sektore a posilnenie Fondu ochrany vkladov. Banky doteraz na odvode uhradili viac ako 1 miliardu EUR (1,160 mld. EUR).

Odvtedy došlo k viacerým zmenám zákona o „bankovom odvode“, ktoré viedli k jeho zvýšeniu. Pri všetkých týchto zmenách bola proklamovaná dočasnosť tohto opatrenia. V roku 2012, keď sa základ odvodu zvýšil dvojnásobne, bolo uvedené, že sadzba odvodu bude klesať až na 0 % pri dosiahnutí úrovne približne 1 mld. EUR (t.j. 1,45% z bilančnej sumy bankového sektora). Posledná zmena zákona z roku 2016 určila dočasnú platnosť bankového odvodu do roku 2020.

Pôvodne bolo uvedené, že odvod sa bude platiť len do vytvorenia jednotného európskeho rezolučného fondu, ktorý vznikol v roku 2015 s rovnakým účelom, teda na krytie nákladov spojených s riešením prípadných finančných kríz. Do roku 2019 slovenské banky zaplatili do tohto fondu 110 mil. Eur.

Pod vplyvom nízkych úrokových sadzieb a klesajúcich úrokových marží (odhliadnuc od jednorazových vplyvov) sa ziskovosť bankového sektora znižuje už niekoľko rokov. Na druhej strane sa však zvyšujú náklady bánk súvisiace s implementáciou zmien vyplývajúcich z európskych právnych noriem ako napr. regulácia ochrany spotrebiteľov, otvorené bankovníctvo (v zmysle PSD2), zvýšená bezpečnosť informačných systémov, pranie špinavých peňazí.

V júni 2019 bola schválená nová európska banková regulácia, ktorá je zameraná na zníženie rizík v bankovom sektore (tzv. bankový balíček). Uvedená regulácia vstúpi do platnosti v roku 2021 a sprísni aj podmienky na kapitálovú primeranosť bánk. Ak banky budú musieť platiť bankový odvod aj po roku 2021, ohrozí to finančnú stabilitu bankového sektora.