Štatistika vydávania a prijímania platobných kariet

Vykazujú sa počty platobných kariet ku koncu daného štvrťroka, údaje o počte a objeme transakcií za príslušný štvrťrok, údaje o počte a vykonaných transakcií prostredníctvom  bankomatov a POS terminálov

Štatistické výstupy, ktoré SBA publikuje v štvrťročnej periodicite, slúžia bankovým, štátnym a európskym inštitúciám ako podklady pre rôzne druhy analýz. Výstupy majú zároveň významnú úlohu aj v oblasti vývoja nových produktov.

Od roku 2019 banky vykazujú aj údaje o mobilných platbách.

Štatistika platobných kariet 4Q 2022