Úver sa aj počas odkladu splátok úročí, určujú to európske pravidlá

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (lex korona), ktorý upravuje pravidlá odkladu splátok úverov, vstúpil do platnosti 9. apríla.

O odklad splátok úveru na obdobie maximálne 9 mesiacov môže požiadať klient banky, ktorý sa dostal do finančných problémov z dôvodu pandémie koronavírusu. Nejde o plošný odklad, každá žiadosť je individuálne posúdená bankou.

Za prvý týždeň banky zaznamenali viac ako 40-tisíc žiadostí o odklad splátok úveru, pre porovnanie, pred krízou riešili priemerne desať žiadostí týždenne. Rovnako ako klienti, tak aj banky sú ovplyvnené koronavírusom. Okrem zodpovednosti voči svojim klientom museli súčasnej situácii prispôsobiť svoj každodenný chod, aby chránili aj svojich zamestnancov. Z toho dôvodu zákon stanovil bankám 30-dňovú lehotu na schválenie žiadostí o odklad splátok úverov. Samozrejme, banky budú robiť všetko preto, aby dokázali žiadosti spracovať v čo najkratšom možnom čase. Z toho dôvodu apelujeme na žiadateľov, aby boli trpezliví v tejto situácii, ktorá je rovnako náročná aj pre banky.

Počas odkladu splátok sa bude úver naďalej úročiť. Po vypršaní lehoty odkladu budú tieto úroky rozvrhnuté do splátok úveru splatných po uplynutí odkladu alebo sa predĺži splatnosť úveru. Tieto pravidlá zadefinoval Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) vo svojom nariadení z 2. apríla 2020. Všetky krajiny EÚ, ktoré zaviedli odklad splátok úverov, sa riadili daným predpisom. Nariadenie EBA stanovuje európskym bankám, a teda aj tým na Slovensku, že odklad splátok úveru posúva iba splátky. Po skončení obdobia odkladu sa splátky buď zvýšia alebo sa predĺži splatnosť úveru. Odklad splátok úveru nemá vplyv na iné podmienky úveru, to znamená, že úver sa aj naďalej úročí.

Banka má povinnosť, najneskôr do dvoch mesiacov od schválenia žiadosti o odklad splátok úveru, informovať klienta o jeho povinnosti  zaplatiť úrok za obdobie trvania odkladu a jeho výške, ako aj postupe po vypršaní lehoty odkladu. Banka vyzve klienta na pokračovanie v splácaní úveru s informáciami o tom, ako má ďalej pokračovať v splácaní, aj s uvedením výšky splátky a dátumu poslednej splátky.

Zmeny v splácaní úveru na základe schválenej žiadosti o odklade splátok z dôvodu pandémie koronavírusu nemajú vplyv na kreditnú kvalitu (bonitu) klienta, nakoľko sa takto odložené splátky nepovažujú za omeškané a klient tak nebude mať negatívny zápis v úverovom registri. Za odklad  splátok úveru z dôvodu pandémie koronavírusu si banky neúčtujú žiadne poplatky.

Viac informácií nájdu klienti na webových stránkach svojej banky.