Kódex správania
v zmysle GDPR

Bankový sektor sa dobrovoľne rozhodol vytvoriť Kódex správania a konkretizovať niektoré ustanovenia a výnimky, ktoré GDPR upravuje iba vo všeobecnej rovine.

O projekte

O projekte:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) s účinnosťou od 25. 5. 2018, ako aj zákon o ochrane osobných údajov predpokladajú vytvorenie kódexov správania pre jednotlivé oblasti alebo sektory hospodárstva. Bankový sektor ako líder v ochrane súkromia a osobných údajov svojich klientov spoločne vypracoval základný Kódex správania obsahujúci všeobecný prístup k ochrane údajov klientov pri kontakte s bankami.

Cieľ projektu:

Kódex informuje obyvateľov o transparentnosti pri spracúvaní osobných údajov a otvorenosti v súvislosti s tým, čo sa deje s osobnými údajmi v bankovom sektore. Zmyslom Kódexu v oblasti bezpečnosti osobných údajov je vysvetlenie prístupu bánk k bezpečnosti osobných údajov z pohľadu iných, technologickejšie zameraných predpisov a noriem. Nakoľko GDPR nie je konkrétnym predpisom upravujúcim jedno odvetvie, Kódex napomáha klientom aplikovať všeobecné pravidlá európskeho predpisu na špecifickú oblasť finančných služieb a zároveň konkretizuje aplikáciu niektorých inštitútov GDPR vo vzťahu k bankovým produktom a službám. Konkrétny prístup k zabezpečeniu celkovej ochrany osobných údajov primeraným spôsobom je podľa GDPR však individuálnou záležitosťou banky.

SBA začala tvoriť Kódex a požiadala o jeho schválenie ako jedna z prvých inštitúcií na Slovensku.

Zmyslom Kódexu v oblasti bezpečnosti osobných údajov je vysvetlenie prístupu bánk k bezpečnosti osobných údajov z pohľadu iných, technologickejšie zameraných predpisov a noriem.

Prínos projektu:

Bankový sektor sa dobrovoľne rozhodol vytvoriť tento Kódex správania a konkretizovať niektoré ustanovenia a výnimky, ktoré GDPR upravuje iba vo všeobecnej rovine. Týmto krokom prispieva k väčšej transparentnosti pre klientov bánk a posilňuje ochranu osobných údajov aj vďaka doplňujúcej možnosti pre klientov bánk obrátiť sa na SBA ako kontrolný orgán.

Kódex nepredstavuje dodatočnú reguláciu bánk nad rámec existujúcich právnych predpisov ani technologický štandard bankového sektora. Kódex, ktorý bol zároveň schválený Úradom na ochranu osobných údajov, predstavuje aj pre banky väčšiu záruku stability a predvídateľnosti pri aplikácii legislatívnych pravidiel.

Kontakty:

Martin Gajdoš
Martin.gajdos@sbaonline.sk
+421 2 57 205 312

Mária Brezovská
Maria.brezovska@sbaonline.sk
+421 2 57 205 313