SBA
educa

Projekt zastrešuje realizáciu osobitného finančného vzdelávania a vykonávania odborných skúšok pre zamestnancov bánk aj verejnosť. Absolvovanie vzdelávania a následnej skúšky je potrebné pre splnenie odbornej spôsobilosti vyžadovanej legislatívou pri predaji finančných produktov spotrebiteľom.

O projekte

O projekte:

Projekt zastrešuje realizáciu osobitného finančného vzdelávania a vykonávania odborných skúšok pre zamestnancov bánk aj verejnosť. Absolvovanie vzdelávania a skúšky je potrebné pre splnenie odbornej spôsobilosti vyžadovanej legislatívnou pri predaji finančných produktov spotrebiteľom. Osobitné finančné vzdelávanie je realizované elektronickou formou prostredníctvom portálu SBA educa. Odborné skúšky sú vykonávané osobne, v rámci celého Slovenska, v stanovených termínoch.

Cieľ projektu:

Slovenská banková asociácia získala v roku 2010 od Národnej banky Slovenska ako prvá inštitúcia na Slovensku licenciu na realizáciu skúšok na stredný stupeň spôsobilosti a následne spustila skúšanie finančných sprostredkovateľov. Odvtedy Slovenská banková asociácia prevádzkuje aplikáciu (webový portál) SBA educa ako nástroj na vykonávanie odborného vzdelávania a organizovanie skúšok pre finančných sprostredkovateľov a predajcov finančných produktov.

Organizácia skúšok prebieha podľa Pravidiel Slovenskej bankovej asociácie k organizácii odborných skúšok v strednom stupni odbornej spôsobilosti (ďalej len „Pravidlá skúšok“).

Pravidla skúšok

TERMÍNY SKÚŠOK

Podstatná novela zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravila zásadným spôsobom podmienky vykonávania osobitného finančného vzdelávania. Slovenská banková asociácia bola dňa 12. 3. 2018 rozhodnutím Národnej banky Slovenska zapísaná do registra ako poskytovateľ Osobitného finančného vzdelávania. Vzdelávanie pre základný a stredný stupeň odbornej spôsobilosti prebieha plnohodnotne podľa nových pravidiel.

Slovenská banková asociácia je poskytovateľom Osobitného finančného vzdelávania. Poskytuje vzdelávanie vo všetkých sektoroch OFV pre základný a stredný stupeň odbornej spôsobilosti.

Organizácia osobitného finančného vzdelávania prebieha podľa Pravidiel Slovenskej bankovej asociácie k poskytovaniu osobitného finančného vzdelávania v aplikácii SBA educa (ďalej len „Pravidlá vzdelávania“).

PRAVIDLÁ VZDELÁVANIA

Vzdelávanie je spoplatnené.

VIAC O VZDELÁVANÍ

Prostredníctvom portálu SBA educa bolo od jeho spustenia realizovaných viac ako 25 tisíc odborných skúšok a viac ako 5000 vzdelávaní.

Prínos projektu:

SBA zabezpečuje osobitné finančné vzdelávanie a skúšky pre celý bankový sektor a širokú verejnosť na Slovensku v sektoroch:

– poistenie alebo zaistenie,
– kapitálový trh,
– prijímanie vkladov,
– poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov,
– doplnkové dôchodkové sporenie,
– starobné dôchodkové sporenie.

Spoločná a jednotná realizácia osobitného finančného vzdelávania a odborných skúšok prináša zníženie jednotkových prevádzkových nákladov pre bankový sektor.

SBA EDUCA

Kontakty:

Martin Gajdoš
Martin.gajdos@sbaonline.sk
+421 2 57 205 312