Vzorový ESG dotazník

Svet dnes čelí novým výzvam, ako vytvoriť skutočnú hodnotu pre spoločnosti. ESG získava na význame, pretože dáva možnosť posúdiť kvalitu a ciele svojich obchodných stratégií, ako aj z nich vyplývajúcich zodpovedností.

O projekte

O projekte:

Vykazovanie ESG umožňuje spoločnostiam, bankám a investorom merať, či si plnia svoje záväzky v environmentálnych, sociálnych a riadiacich oblastiach. Preto je čoraz dôležitejšie začleniť ESG do investičných rozhodnutí, plánov a cieľov pri hľadaní príležitostí na vytváranie trvalých hodnôt.

Projekty v oblasti ESG na pôde Slovenskej bankovej asociácie zastrešuje Komisia pre ESG a udržateľnosť, ktorá najnovšie pripravila vzorový dotazník na posúdenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov ESG spoločností financovaných bankami a sporiteľňami.

Cieľ projektu

Cieľom dotazníku je pomôcť bankám a sporiteľniam získať informácie, ktoré potrebujú na posúdenie profilu ESG spoločností a na splnenie regulačných požiadaviek na vykazovanie a zverejňovanie informácií.

Vzorový ESG dotazník obsahuje 75 otázok a je rozdelený do týchto častí:

Úvodná – 15 všeobecných otázok – napr. o všeobecných informáciách o spoločnosti, ESG stratégiách/politikách spoločnosti, zverejňovaní informácií, získaných environmentálnych certifikátoch atď.;

Druhá v poradí – 46 otázok o environmentálnych faktoroch (E) – napr. o emisiách skleníkových plynov, energetickej efektívnosti, využívaní vody, opatreniach na predchádzanie znečisťovaniu a odpadovému hospodárstvu, obehovom hospodárstve, environmentálnych rizikách, vplyve spoločnosti na biodiverzitu atď.;

Tretia v poradí – 9 otázok o sociálnych faktoroch (S) – napr. ciele a dopady spoločnosti na komunitu, vzťahy so zamestnancami a ľudské práva, vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi atď.;

Štvrtá v poradí – 5 otázok z oblasti riadenia (G) – napr. etické aspekty podnikania, interné smernice a riadiace akty, diverzita riadiaceho orgánu a pod..

Slovenská a anglická verzia vzorového ESG dotazníka na posúdenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich rizík spoločnosti je k dispozícii na nižšie uvedených odkazoch.

ESG Dotazník - Slovenská verzia
ESG Survey - English version

Kontakt:

Ján Maxim
jan.maxim@sbaonline.sk
+421 2 57 205 311