Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora

Prezídium Slovenskej bankovej asociácie na svojom zasadnutí 20. septembra 2019 schválilo Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora.

Slovenská banková asociácia (SBA) viedla v rámci „Pracovnej skupiny sociálny dialóg“, jej členmi sú zástupcovia bánk, rokovania s Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva (OZPPaP). Po dvoch úvodných stretnutiach, na ktorých sa určili témy, postup pri vedení sociálneho dialógu a ciele, sa OZPPaP prestal zúčastňovať týchto stretnutí a svoj postoj začal komunikovať prostredníctvom médií.

SBA pokračovala v rokovaniach aj bez účasti OZPPaP a výstupom je Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora.

V Memorande sa banky zaväzujú dodržiavať a podporovať práva svojich zamestnancov. Memorandum ide nad rámec zákonných povinností a sú v ňom uvedené záväzky, ktoré zamestnávatelia v bankovom sektore poskytujú v podobe benefitov ako sektor jednotne.

Aktualizácia ku dňu 24.11.2021:

SBA minimálne jedenkrát ročne vyhodnocuje plnenie Memoranda a v prípade potreby ho aktualizuje. Vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu, ktorá ovplyvňuje aj pracovné podmienky, „Pracovná skupina sociálny dialóg“ doplnila Memorandum o nové dva body (19 a 20) týkajúce sa práce z domu a starostlivosti o duševné zdravie. Prezídium SBA na svojom zasadnutí dňa 15. novembra 2021 schválilo aktualizované znenie Memoranda o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora.

Aktualizácia ku dňu 2.2.2023:

SBA v pracovnej skupine vyhodnotila ku dňu 22.11.2022 plnenie záväzkov sektora. Záverom diskusie je plnohodnotné plnenie záväzkov Memoranda za bankový sektor a diskusia o ďalších aktivitách a projektoch, ktoré jednotlivé banky realizovali pre svojich zamestnancov. Zástupcovia zamestnávateľov diskutovali o obsahu znenia záväzkov a mierne preformulovali niektoré z nich.

Aktualizované znenie Memoranda je mierne preformulované, aby vhodnejšie reflektovali na aktuálnu situáciu (ide napríklad o podporu športových aktivít zamestnancov).

Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora