Projekty z
oblasti platobných
služieb

Slovenská banková asociácia v spolupráci s bankami, ktorých záujmy zastupuje, vytvorila niekoľko nezáväzných technických štandardov v tejto oblasti.

O projekte

O projekte:

Oblasť platobných služieb je nosnou a veľmi dynamicky sa rozvíjajúcou súčasťou bankovníctva. Pružne reaguje na trendy a rastúcu mieru inovácií na európskom trhu bankových služieb, ktoré sú sprevádzané množstvom legislatívnych zmien. Vytvára tak priestor na realizáciu rôznych projektov a tvorbu národných aj európskych štandardov v tejto oblasti.

Presun účtu (Switching účtu)

Presun účtu upravuje § 44d a § 44e zákona č. 492/2009 Z. .z. o platobných službách (ďalej len zákon o platobných službách). Ide o presun informácií týkajúcich sa najmä úhrad a inkás vykonávaných na platobnom účte na základe žiadosti spotrebiteľa o presun platobného účtu od odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb (stará banka) k prijímajúcemu poskytovateľovi platobných služieb (nová banka). Zákonom upravený proces možno realizovať najskôr v priebehu 20 kalendárnych dní. Keďže produkty platobných účtov a platobných služieb nie sú jednoduchým finančným nástrojom, je aj proces presunu účtu (tak, aby nedošlo k pochybeniam) komplikovaným procesom. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa, prosím, na svoju banku.

Slovenská banková asociácia aktualizuje a zverejňuje pre potreby bánk a inkasantov zoznam adries potrebných na komunikáciu pri realizácii presunu účtov.

ZOZNAM ADRIES

Štandard XML výpisov

SBA v roku 2013 prijala štandard XML výpisov, ktorý predstavuje jednotný národný formát pre výpisy z účtov poskytované bankami v elektronickej podobe.

Elektronický výpis vo formáte XML je využiteľný najmä pre priame bankovníctvo, kedy majiteľovi účtu umožní rýchle automatické spracovanie a zároveň odsúhlasenie veľkého množstva dát v účtovných systémoch predovšetkým podnikateľských subjektov.

Aktuálne verzie štandardu XML výpisov

CASH ACCOUNT XML STATEMENT V 2.6 – PLATNÝ OD 1.2.2022
Zoznam transakčných kódov - platný od 1.2.2022
Zmeny vo verzii 2.6
CASH ACCOUNT XML STATEMENT V 2.5 – PLATNÝ OD 1.11.2018 DO 31.1.2022
ZOZNAM TRANSAKČNÝCH KÓDOV - PLATNÝ DO 31.1.2022
MAPOVANIE JEDNOTLIVÝCH DÁT

Štandard CGI

SBA v roku 2017 vytvorila nezáväzný technický štandard pre slovenský bankový sektor – Customer Credit Transfer Initiation Common Global Implementation (CGI), ktorý definuje jednotný formát pre SEPA aj non-SEPA platby.

Štandard vypracovala Komisia pre platobný a zúčtovací styk a platobné inštrumenty prostredníctvom Pracovnej skupiny CGI. Jeho cieľom je harmonizácia a zjednodušenie komunikácie klienta s bankami prostredníctvom elektronických distribučných kanálov poskytovaných bankami. Štandard vychádza z normy ISO 20022 Rel. 2009, definícia formátu pain.001.001.03 a z definície CGI – MP (www.swift.com).

SWIFT
CREDIT TRANSFER COMMON GLOBAL IMPLEMENTATION VERSION 1.2  - platný od 1.2.2022
CREDIT TRANSFER COMMON GLOBAL IMPLEMENTATION VERSION 1.1  - platný do 31.1.2022

Štandard platobného QR kódu

Slovenské banky v roku 2013 prijali jednotný, voľne dostupný štandard platobného QR kódu „PAY by square“, ktorý pre SBA vytvorila spoločnosť Forsys, a.s.

QR kód (Quick Response – Rýchla reakcia) je dvojrozmerný čiarový kód navrhnutý na rýchle dekódovanie. Papier alebo predmet, na ktorom sa QR kód nachádza, sa zosníma kamerou alebo fotoaparátom a softvér dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v kóde. QR kód sa skladá z bielych a čiernych štvorcových modulov zložených do štvorcovej matice.

Viac informácií:

BYSQUARE

Podmienky použitia, špecifikácia štandardu a logo manuál „PAY by square“

"PAY BY SQUARE" SCHEMA HTML DOCUMENTATION - 1.1.0 https://bsqr.co/schema/
PODMIENKY POUŽITIA ŠTANDARDU „PAY BY SQUARE“ 
"PAY BY SQUARE" SPECIFICATIONS - 1.1.0  
"PAY BY SQUARE" LOGO MANUAL - 1.0.4
XSD DOCUMENT OF THE BY SQUARE DATA MODEL - 1.1.0  

Štandard pre elektronickú fakturáciu

SBA v roku 2016 vytvorila nezáväzný technický štandard pre elektronickú fakturáciu, ktorý popisuje rozhranie pre zasielanie e-faktúr koncovým spotrebiteľom do aplikácií elektronického bankovníctva (známe ako služba EBPP – Electronic Bill Presentment and Payment v priestore banka – fakturant). SBA týmto krokom podporuje rozšírenie a akceptáciu elektronických faktúr v SR.

Praktické využitie štandardu pre elektronickú fakturáciu spočíva predovšetkým v prenose platobných údajov bez zásahu ľudského faktora a ich doručenie do elektronického bankovníctva prostredníctvom elektronických faktúr. Klient po prihlásení do elektronického bankovníctva už len skontroluje údaje, prípadne overí detaily faktúry a automaticky vygenerovaný platobný príkaz odošle na spracovanie štandardným procesom autorizácie platby. Tým sa zvýši komfort pre klientov a zároveň zníži počet chybne zadaných platieb.

Ide o DRAFT verziu, doplnenie sa očakáva pri prvej implementácii.

ŠTANDARD EBPP – ELEKTRONICKÁ FAKTURÁCIA V 0.9 DRAFT

Kontakty:

Eva Horváthová
eva.horvathova@sbaonline.sk
+421 2 5720 5302