Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Slovenská banková asociácia

Slovenská banková asociácia (SBA) je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou organizáciou zastupujúcu záujmy bánk pôsobiacich v SR. V súčasnosti jej 27 členov reprezentuje viac ako 99 % slovenského bankového sektora.
SBA je dobrovoľným združením právnických osôb podnikajúcich predovšetkým v oblasti bankovníctva, založeným v roku 1993 za účelom ochrany záujmov svojich členov a na podporu ich aktivít. Hlavnou činnosťou asociácie, ktorú upravujú Stanovy SBA, je optimalizácia ekonomického a právneho prostredia v oblasti bankovníctva prostredníctvom presadzovania spoločných záujmov sektora smerom k orgánom štátnej moci, verejnosti a zahraničiu.
Asociácia okrem iného zabezpečuje aj činnosť Stáleho rozhodcovského súdu, nezávislého a nestranného orgánu zriadeného na rozhodovanie sporov vzniknutých z obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov.
Pri presadzovaní svojich záujmov smerom k zahraničiu SBA využíva od roku 1996 svoje členstvo v  Európskej bankovej federácií (European Banking Federeation - EBF) a v Európskej platobnej rade (European Payment Council - EPC). SBA je od roku 2006 tiež členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Misia SBA

Naším poslaním je stať sa spoločným a zjednoteným hlasom komerčných bánk pôsobiacich na Slovensku. Prostredníctvom tohto hlasu chceme ovplyvňovať právny a ekonomický rámec, v ktorom banky uskutočňujú svoje obchodné aktivity a poskytujú služby klientom. Predstavujeme fórum pre našich členov, na ktorom môžu spolupracovať na vytváraní podmienok podnikania v bankovníctve. Dosiahneme to korektnými partnerským vzťahmi, vzájomnými konzultáciami a efektívnym vedením dialógu s trhovými regulátormi a tvorcami zákonov.

História SBA

1993    založenie Asociácie bánk
1996    členstvo v Európskej bankovej federácii
2003    založenie 1. komory Stáleho rozhodcovského súdu
            zlúčenie so Zväzom bánk a poisťovní
2004    založenie 2. Komory Stáleho rozhodcovského súdu
            začiatok projektu Basel 2
2005    členstvo v EPC
2006    pristúpenie SBA k Dohode o dobrovoľnom kódexe predzmluvných informácií súvisiacich s úvermi na bývanie
            členstvo v RÚZ
            zmena názvu na Slovenská banková asociácia
            začiatok projektu Zavedenia eura
2007    spustenie spoločného projektu SBA so Sociálnou poisťovňou
            schválanie Etického kódexu bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa
            zriadenie inštitútu Bankového ombudsmana
2008    úspešne ukončenie projektu Zavedenia eura
            projekt Finančného vzdelávania (vytvorenie Slovníka bankových pojmov)
            začiatok projektu jednotných pravidiel pre presun účtov 
2009    realizície ďalšej etapy projektu SEPA
            spustenie projektu Presunu účtov  
2010    Skúšky sprostredkovateľov 
2011    Bankový magazín
2012    Viac ako peniaze