Členmi Slovenskej bankovej asociácie (SBA) je v súčasnej dobe 26 bánk a pobočiek zahraničných bánk, pričom členovia odborov pôsobia v deviatich spoločnostiach. Celkovo je odborovo organizovaných 14 % zamestnancov bánk. Vzhľadom k uvedenej nízkej miere odborovej angažovanosti zamestnancov v bankovom sektore považujeme za efektívnejšie, aby podpisovanie kolektívnych zmlúv prebiehalo len na podnikovej úrovni. Na základe týchto skutočností Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácie dňa 8.12.2016 odsúhlasilo zmenu stanov SBA a tým ukončenie kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa na pôde SBA.

Týmto rozhodnutím nebol pozastavený sociálny dialóg v bankovom sektore. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa obsahovala iba minimálny rámec práv zamestnancov, práve kolektívne zmluvy dojednané na podnikovej úrovni rozširujú okruh a rozsah práv zamestnancov.

SBA je aj naďalej otvorená viesť sociálny dialóg s Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.